میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار


 فرمها
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای
جهت دانشگاه فقط یک نسخه چاپی (صحافی) لازم است. جهت تحویل نسخه چاپی به اساتید از خودشان استعلام شود.
پروپوزال کارشناسی ارشد
فرم الف
نحوه نگارش پايان نامه
تعهدنامه اصالت پايان نامه
این فرم باید در نسخه چاپی پایان نامه و در جای مقرر خود قرار گیرد
منشور اخلاقي پژوهش
این فرم باید در نسخه چاپی پایان نامه بعد از صفحه بسم الله الرحمن الرحیم قرار گیرد
فرم دريافت درجه كارشناسي ارشد
این فرم باید در نسخه چاپی پایان نامه در جای مقرر قرار گیرد
انصراف از مقاله
دانشجویانی که تمایل به ارائه مقاله از پایان نامه خود را ندارند، این فرم را تکمیل نمایند
فرم استفاده از آزمایشگاه و امکانات آن (ساها)