میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بخشنامه ها
بخشنامه دانشجویان دکتری تخصصی
دکتری پژوهش محور
قـرارداد طرح پژوهشی برون دانشگاهی در قالب دکتری پـژوهش محور
فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی متقاضیان دوره دکتری تخصصی پژوهش محور
فرم نمونه گواهی امضاء دکتری تخصصی پژوهش محور
قرارداد برون دانشگاهی واحد مجري فی مابین استاد راهنما و دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور
مجله هاي داراي رتبه علمی – پژوهشی
روش ارزیابی پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی
نحوه پرینت صفحات پایان نامه
نويسندگان مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله ها
نکات قابل توجه و مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمره مقاله
بخشنامه در خصوص تشویق و نمره مقالات
جدیدترین فهرست نشریات معتبر جهت اخذ پذیرش-چاپ مقالات
سامانه اینترنتی یافتن استاد خارج از واحد دانشگاهی و اطلاع از ظرفیت پژوهشی استادان(جهت راهنمایی و مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی)
عدم الزام به همكاري مشاور در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي پزشكي
عدم امکان دفاع پیش از موعد
درج منشور اخلاق پژوهش
لزوم درج منشور اخلاق پژوهش در یکی از صفحات ابتدایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
رنگ صحافی
رنگ جلد صحافی پایان نامه های رشته های مختلف
روش ارزیابی پایان نامه ها